Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN:

DEFINITIES

Hondenspecialist: Linda Paardekooper, gevestigd in Krimpen aan den IJssel.

Cliënt: De eigenaar van de hond, met minimum leeftijd van 18 jaar, die de Hondenspecialist opdracht geeft voor het houden van een consult en/of lessen volgt.

ALGEMEEN

Voor alle tussen de Hondenspecialist en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten, gelden de volgende voorwaarden:

 1. De Hondenspecialist zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
 2. De Hondenspecialist zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
 3. Toevertrouwde feiten van cliënt aan Hondenspecialist, zullen worden gerespecteerd. De Hondenspecialist zal geen vertrouwelijke informatie aan derden doorgeven zonder overleg met de cliënt en alleen wanneer de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee gediend zullen zijn.

ADVIEZEN, THERAPIEËN EN TRAINING

 1. Een cliënt kan betreffende het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de  Hondenspecialist.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Hondenspecialist.
 3. Dit advies en de behandeling leiden niet tot aansprakelijkheid van de Hondenspecialist. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. De Hondenspecialist kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van het advies, de therapie of training kan echter niet gegeven worden.
 5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onbetwist de betalingsverplichting bestaan.
 6. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren, wanneer deze weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
 7. Een consult, het volgen van lessen en het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De
 8. Hondenspecialist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies of diefstal.
  Letsel toegebracht door de hond tijdens consult/training/lessen, blijven te allen tijde de verantwoording van de eigenaar van de hond.

BETALING EN AFSPRAKEN

 1. Gemaakte afspraken tussen de Hondenspecialist en de cliënt kunnen tot maximaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Latere afzegging of wijziging door de cliënt kan uitsluitend in geval van  overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. In geval van afbreking van de puppycoaching (pakket van 5 lessen incl. puppyhandboek) door client, nadat deze gestart is, geldt dat er geen restitutie mogelijk is van evt. overige lessen.
 3. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
 4. Indien door ziekte of overmacht van de Hondenspecialist een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Hondenspecialist er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
 5. Betaling dient contant na het consult of na de eerste les van de puppytraining te worden voldaan of binnen de gestelde betalingstermijn te worden overgemaakt.
 6. Honden die een privétraining ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Hondenspecialist is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de geadviseerde therapie/behandeling.
 7. Alle door de Hondenspecialist verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondenspecialist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Kamer van Koophandel Rotterdam